Cronlank Gouconranon

Matematika pro SŠ 7.díl B - Analytická geometrie v rovině (učebnice)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
J. VondraČást B sedmého dílu je nejpodrobněji zpracovaná učebnice k analytické geometrii v prostoru. Nejprve se věnuje souřadnicím bodů a vektorů v prostoru a operacím s vektory. Další kapitoly obsahují učivo o přímkách a rovinách, jejich rovnicích, vzájemných polohách, odchylkách a vzdálenostech. Poslední kapitola se věnuje kulové ploše. Učivo je v učebnici podrobně vysvětleno krok za krokem a úlohy obsahují detailní řešení s komentáři. Sedmý díl učebnicové řady je rozčleněn na dvě části. Část B nabízí podrobný přístup k oblasti matematiky, která je jako jedna z mála pro žáky střední školy zcela nová – věnuje se analytické geometrii v prostoru. Jedná se o nejpodrobněji zpracovanou učebnici k této problematice na trhu. Učebnice je koncipována tak, aby s ní žák mohl pracovat i jako samouk a vlastním tempem. Přispívá k tomu důkladný strukturovaný výklad jdoucí krok po kroku, doplněný velkým množstvím řešených úloh s komentáři. V případech, kde existuje více řešení, jsou uvedena všechna. První kapitoly jsou věnovány kartézské soustavě souřadnic, souřadnicím bodů a vektorů v prostoru a operacím s vektory. Další kapitoly obsahují učivo o přímkách a rovinách, jejich rovnicích, vzájemných polohách, odchylkách a vzdálenostech. Poslední kapitola je zaměřena na kulovou plochu. Zahrnuje rovnici kulové plochy a vzájemnou polohu bodů přímek a rovin vzhledem ke kulové ploše. Učebnicovou sadu Matematika pro střední školy – 7. díl tvoří dvě samostatně prodejné části: část A – Analytická geometrie v rovině: - zabývá se podrobně vektory, rovnicemi přímek a polohovými i metrickými úlohami v rovině, přehledně zpracovává učivo o kružnicích, elipsách, hyperbolách a parabolách, - vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a odpovídá Rámcovému vzdělávacímu programu pro střední odborné vzdělávání pro obory L0, M, část B – Analytická geometrie v prostoru: - přehledně zpracovává učivo z oblasti analytické geometrie v prostoru (mj. polohové úlohy v prostoru či vzdálenost bodu, přímek a rovin v prostoru) a její součástí je i kapitola věnovaná kulové ploše, - najde využití zejména v seminářích na gymnáziích a vybraných středních průmyslových školách. Každá z těchto části sestává z učebnice a pracovního sešitu. Publikace je vhodná pro: - žáky a učitele na gymnáziích a středních průmyslových školách, a to i pro samostudium, - maturanty k přípravě na nepovinnou maturitní zkoušku Matematika +, - uchazeče o studium na vysokých školách ekonomického, technického a přírodovědného směru, kde je předpokládáno zvládnutí tohoto učiva. Tato část učebnicové řady přináší učivo nevyžadované Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a Rámcovým vzdělávacím programem pro střední odborné vzdělávání.


Kurz Cyber ​​Bezpečnost pro začátečníky. geometrií v rovin ást A a analytickou geometrií v prostoru ást B. Vondra za 203 K v oveném obchod. Ve zakoníme studiem kueloseek v rovin mezi které patí krunice elipsa parabola a hyperbola a kulovou plochou v prostoru. Bleskové dodání osobní odbr ZDARMA a dárky za nákup. díl ást A je lenna do tchto tematických celk Analytická geometrie v rovin Souadnice Vektory Odchylka vektor Rovnice pímky v rovin Polohové úlohy v rovin Metrické úlohy v rovin Kueloseky Krunice Elipsa Hyperbola Parabola.


Polohové Úlohy V Prostoru

Poté pejdeme do prostoru kde se k tomu vemu pidají roviny které popíeme také obecn a parametricky. Univerzita Utahu Honors College Class Class Class. díl ást B je lenna do . University of Maryland školné kalkulačka. Sedmý díl uebnicové ady je tvoen dvma ástmi analytickou geometrií v rovin ást A a analytickou geometrií v prostoru ást B. díl A uebnice Analytická geometrie v rovin Jan VondraSedmý díl uebnicové ady je rozlenn na dv ásti. Je koncipována tak aby s ní ák mohl pracovat i jako samouk a vlastním tempem. Knihy Matematika pro stední koly 7.díl B Uebnice Stáhnout Mobi zdarma . Jaká je nejlepší definice pro slovo Regalia, založená na kontextu lekce?. Jde o uivo je je pro áky stedních kol. Matematika pro stední koly 7.díl B Pracovní seit Analytická geometrie v prostoru. Didaktis 2020.

Jak zemřel Finch ve všech jasných místech míst.


Elektronické knihy nejznámější PDF Matematika pro SŠ 7.díl B - Analytická geometrie v rovině (učebnice) PDF. Kde jsou e-knihy ke stažení J. Vondra.