Cronlank Gouconranon

Český jazyk a komunikace pro SŠ 2.díl - UčebnicePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
I.Bozděchová, O. Čelišová, J. Čupová, H. Jeřábková, E. Podruhová, H. Selucká, J. Svobodová, M. VaculíkJedná se o druhý díl čtyřdílné řady učebních materiálů zpracovaných primárně podle RVP pro střední odborné vzdělávání, ovšem vyhovujících také požadavkům RVP pro gymnázia a určených jak pro vzdělávací obor Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, tak pro obor Český jazyk a literatura. Učebnici lze tedy využít na středních odborných školách i na gymnáziích. Učebnice obsahuje celkem osm tematických celků z oblasti jazyka, komunikace, slohu a nově také práce s informacemi: 1. Funkční styl prostěsdělovací, 2. Komunikační dovednosti pro budování vztahů, 3. Pravopis, 4. Práce s informacemi, 5. Lexikologie, 6. Slovotvorba, 7. Funkční styl řečnický, 8. Komunikační dovednosti pro sebeprosazení. Každý celek obsahuje několik základních kapitol a také 1–2 kapitoly rozšiřující, které jsou určeny pro školy s vyšší hodinovou dotací. Tyto kapitoly se zaměřují podrobně na témata, která byla v základních kapitolách jen stručně zmíněna, příp. přinášejí zcela nové, užitečné informace (např. o dalších slohových útvarech u slohových kapitol, asertivitě, vyhledávání informací na internetu, typografii, speciálních slovnících aj.). Celkem učebnice obsahuje 15 rozšiřujících kapitol. Ve slohových kapitolách přinášíme přehled funkčních stylů a osvětlení jejich vztahu ke slohovým postupům a útvarům a podrobněji se zaměřujeme na dva funkční styly: prostěsdělovací a řečnický. Každý styl je představen z komunikačního i jazykového hlediska a ukázány jsou také slohové útvary pro něj typické. V komunikačních kapitolách se i nadále věnujeme mezilidské komunikaci a klademe důraz na dovednosti důležité pro budování vztahů (komunikační motivy, aktivní naslouchání, ocenění, komunikační fauly, vliv prostředí na komunikaci) a pro sebeprosazení (prezentační dovednosti, pokládání otázek, přesvědčování, obrana vůči manipulaci, asertivita). V jazykových kapitolách se zaměříme na pravopis (psaní i/y, ě, ú/ů, s/z, souhláskových skupin, velkých písmen, zkratek a značek, přejatých slov, typografie), lexikologii (lexikální jednotka, významové vztahy mezi slovy, slovní zásoba, změny ve slovní zásobě, lexikografie, frazeologie) a slovotvorbu (původ a příbuznost slov, odvozování, skládání a krácení, slovotvorný rozbor, slovotvorné kategorie). Novinkou druhého dílu je oblast práce s informacemi. Studenti zde získají informace o zdrojích informací, informačních institucích s důrazem na knihovny a jejich online katalogy, způsobech studia textu, stejně jako o efektivním vyhledávání informací na internetu a testování důvěryhodnosti informací. Důraz je kladen na schopnost hledat relevantní informace, selektovat je, kvalitně je zpracovat a přitom dodržovat etické zásady práce se zdroji. Každá kapitola je uvedena motivačním textem s výstižnou, často vtipnou ilustrací. Úvodní text představuje problémovou situaci, zajímavost, vtip, slovní hříčku apod. naznačující téma hodiny. Vlastní výklad je rozdělen na dvě části: V levém, hlavním sloupci jsou uvedeny důležité poznatky oboru v souladu s požadavky RVP, doprovázeny tabulkami, schématy a ilustračními fotografiemi. V pravém, doplňkovém sloupci se pak objevují konkrétní příklady a především doplňující informace poukazující na reálné události k tématu a praktickou aplikaci probíraných jevů. Každou kapitolu uzavírá několik úkolů určených k ústnímu vypracování či k zamyšlení. U jazykových, slohových a informačních kapitol jsou zde navíc v tzv. komunikačním okénku i komunikačně zaměřené otázky, které vedou studenty k tomu, aby na jazykové či stylistické jevy nahlédli z jiného úhlu pohledu a připomněli si komunikační model znázorňující důležité proměnné v komunikační situaci. Řešení všech úkolů a tipy na práci v hodině naleznete v průvodci pro učitele. Součástí učebnice je i praktický věcný rejstřík. ISBN: 978-80-7358-172-5 EAN: 9788073581725


Zárove u nás naleznete i opakovací seity potebné k procviení uiva jednotlivých roník. TAKTIK International s.r.o. Neviditelný muž Izle. Struktura pracovního seitu kopíruje strukturu uebnice jsou zde stejné íst . BDB.cz Databáze knih.


díl uebniceBozdchová eliová Olga Ivana za skvelú cenu v internetovom kníhkupectve mojakniha.sk. Blake nebo Literatura pro 2. Inzerát uebnice Seský jazyk v okrese Hlavní msto Praha cena dohodou od S K M L O A na Sbazar.cz. Uebnice urená k výuce na stedních kolách koncipovaná pro pípravu k maturit zahrnující nejnovjí trendy ve výuce eského jazyka. Jedná se o druhý díl tydílné ady uebních materiál zpracovaných primárn podle RVP pro stední odborné vzdlávání ale také v souladu s RVP pro gymnázia a urených jak pro vzdlávací obor Vzdlávání a komunikace v eském jazyce tak i. Vráska v čase časopisu. díl bude opt zpracován formou uitelské knihy a bude tak dleitým a praktickým pomocníkem pro uitele pi práci se sadou. poet poloek 0. eský jazyk a komunikace pro S 2.díl Uebnice UebniceMapy.cz Rok vydání neuveden ISBN 81725 Stav nová z obchodu Dostupnost skladem Osobní odbr zdarma na adrese Komoany 110 683 01 Komoany u Vykova. Sociální psychologie. Pracovní seit je souástí prvního dílu uebnicové sady eský jazyk a komunikace pro stední koly. eský jazyk 3.ro.2.díl prac.seit Nová kola s.r.o. Hotely v blízkosti Bristol Motor Speedway. Didaktis Brno. díl prvních pár stran popsané fixoua oby. Více informací naleznete zde.eský jazyk a komunikace pro S 2. S Uebnice ZKRÁCENÁ VERZE Zkrácená verze uebnice Literatura pro 2. Ender's Game Quintet.

Registrovaná psychiatrická sestra vs registrovaná sestra.


E-knihy zdarma Český jazyk a komunikace pro SŠ 2.díl - Učebnice PDF. E-knihy PDF do čtečky I.Bozděchová, O. Čelišová, J. Čupová, H. Jeřábková, E. Podruhová, H. Selucká, J. Svobodová, M. Vaculík.