Cronlank Gouconranon

Chemická technikaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Štěpánek LudvíkZáklady chemické techniky s řadou příkladů a cvičení. Určeno zejména pro obory SPŠ chemických. Učebnice pro třetí a čtvrtý ročník chemických oborů SPŠ. Obsahuje množství řešených příkladů a cvičení. Základy chemické techniky s řadou příkladů a cvičení. Parametry kolon Kromě počtu teoretických pater a refluxu je třeba znát také další parametry kolon: Zádrž kolony udává množství kapaliny a páry v koloně. Statická zádrž je měřena při zastavené destilaci, pracovní zádrž při chodu. Nízkou zádrž mají kolony se stékajícím filmem a rotační, vysokou patrové. Propustnost kolony udává množství páry schopné projít průřezem kolony. Horní mez propustnosti je tzv. bod zahlcení kolony, kdy je páry příliš mnoho a kapalina nemůže stékat dolů. Nahromadí se v koloně, což snižuje účinnost dělení a může poškodit zařízení. Při zahlcení je třeba snížit příkon topení. Odpor kolony – kolona klade odpor proti procházejícím parám. To způsobuje tlakový rozdíl mezi vrchem a spodkem kolony. Větší odpor opět mají patrové kolony. Destilační rovnováha – ustálení kolony, tj. dosažení rovnoměrného chodu, může trvat někdy i mnoho hodin. Kontroluje se podle teplot v hlavě kolony. Určování počtu teoretických pater kolony Nejběžnější způsob určení počtu teoretických pater destilační kolony je grafický za pomocí rovnovážných diagramů kapalina – pára. U ideálních roztoků se může provést výpočet a pro některé případy lze provést odhad z přibližných diagramů. Vstupní kapalina o složení x1 na prvním TP odpaří páru o složení y1. Ta zkondenzuje na kapalinu na druhém patře o složení x2. Znovu se odpaří a zkondenzuje, což pokračuje pravoúhlými kroky, až z vrcholu kolony odejde pára destilátu o složení yn. Počet pravoúhlých kroků udává počet teoretických pater kolony. Výhoda grafického způsobu spočívá v jeho obecné platnosti pro všechny typy roztoků, je však nutné znát rovnovážné údaje pro konstrukci diagramů. Početní způsob Platí pouze pro roztoky, které se chovají ideálně podle Raoultova zákona. Známe rovnici výpočtu složení páry odvozenou pro jednoduchou destilaci ideálních roztoků. Ta se rozepíše pro jednotlivá patra rektifikační kolony ve shodě s označením na výše uvedeném diagramu x – y: Vztah se někdy nazývá Fenského rovnice a vyjadřuje závislost mezi složením vstupní destilované kapaliny x1 a složením destilátu yn(destilát vzniká kondenzací páry z n-tého patra). Počet teoretických pater kolony je označen jako n. Relativní těkavost směsi je označena a. Braggův-Lewisův diagram Umožňuje odhadovat počet teoretických pater kolony log n podle rozdílů teplot varu složek a požadovaného složení destilátu z ekvimolární směsi (náčrtek vpravo): Příklad 29 Destiluje se směs o složení 50 mol.% a relativní těkavosti 1,2. Kolik teoretických pater musí mít destilační kolona na získání destilátu o složení 90 mo


Chemická kotva V. Kotviaca skrutka TURBO TX 30. Chemický prmysl zcela závisí na spolehlivých dodávkách procesního plynu. Aku stroje a písluenství Milwaukee montání materiály ATAX Tech . Programy RN v Mn. Chemická malta je vysoce výkonná dvousloková polyesterová pryskyice vhodná pro kotvení do betonu kamene a v plném nebo dutém zdivu.


Chemická technika obálka knihy. Vysoce výkonný rychle vytvrzující dvouslokový chemicky kotvící systém. BioplynBiometán. Pírodovdecká fakulta podzim 2016. Fakulta chemickotechnologická. Ottolenghi jednoduchá jídla. Prievlaková kotva ETA option 7 nerez A4. Technika stlaeného vzduchu. Kuk výsledek přecenění. studijni.FCHTupce.cz. Pidat do oblíbených. Chemická laboratorní technika pro farmaceuty 4. Published Ostrava Pavko 2012. E-mail Správce. G Suite Penn State. Pozemné sily Slovenskej republiky vznikli 1. Kompletní produkty výživy. Chemická technika.

Požadavky obecného vzdělávání Kalifornská státní univerzita.


Eknihy zdarma Chemická technika PDF. E-knihy nejznámější digitální knihovny nabízejí knihy Štěpánek Ludvík.