Cronlank Gouconranon

Matematika pro tříleté učební obory SOU 3PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Calda EmilZatímco první dva díly této učebnice jsou společné pro obory dvouleté i tříleté, je závěrečný díl určen pouze oborům tříletým. Svým zpracováním a způsobem výkladu na přecházející díly úzce navazuje. Značná část je věnována opakování a prohloubení učiva, které se procvičuje na příkladech, jejichž numerické výpočty jsou prováděny na kalkulačce. Úvodní kapitola je zaměřena na opakování učiva z 2. ročníku, tzn. řešení kvadratických rovnic, soustav lineárních rovnic a nerovnic. V druhé kapitole jsou obecné poznatky o funkcích (funkce rostoucí a klesající, maximum a minimum funkce), podrobně je probírána funkce lineární a kvadratická; v rámci rozšiřujícího učiva se žáci seznamují s funkcí exponenciální a logaritmickou a dekadickými logaritmy. Třetí kapitola se podrobně zabývá goniometrickými funkcemi obecného úhlu a jejich použitím v úlohách, ve kterých se také využívá trigonometrický vzorec pro obsah trojúhelníku. Učivo této kapitoly je rozšířeno o sinovou a kosinovou větu a jejich aplikace. Ve čtvrté kapitole se žáci seznamují se základy statistiky a učí se porozumět různým druhům statistických diagramů, kterým je v příkladech využívajících Statistickou ročenku věnována velká pozornost. Kapitola je rozšířena o základy počtu pravděpodobnosti. Toto rozšířené učivo je stejně jako v předcházejících kapitolách graficky vyznačeno na okrajích stránek. V závěru každé kapitoly (s výjimkou první) je uvedeno souhrnné opakování a kontrolní test tvořený deseti příklady. Pro každý příklad kontrolního testu je uvedeno pět možných výsledků, z nichž pouze jeden je správný. Učebnice obsahuje asi sto podrobně vyřešených příkladů a ke dvěma stům úloh k procvičení jsou uvedeny výsledky. OBSAH: Pár slov na úvod 1 Opakování: Kvadratická rovnice, soustavy rovnic a nerovnic 2 Shrnutí a prohloubení poznatků o funkcích 3 Goniometrické funkce 4 Základy statistiky Výsledky úloh Rejstřík Seznam použitých matematických symbolů a značek


Matematika pro tíleté uební obory SOU 3 Nová. Více o upoutávkách 19962021 Seznam.cz a.s. Znaná ást je vnována opakování a prohloubení uiva které se procviuje na píkladech jejich numerické výpoty jsou provádny na kalkulace. Matematika pro tíleté uební obory SOU 3. Mezinárodní obchodní správa.


ítanka a literatura pro uební obory jedna souhrnná uebnice pro vechny roníky SOU obsahuje. Outlander Series DVD. Úvod Knihy Uebnice encyklopedie Matematika Matematika pro tíleté uební obory SOU 3. Co dělá ed. V citaci. Zatímco první dva díly této uebnice jsou spolené pro obory dvouleté i tíleté je závrený díl uren pouze oborm tíletým. Hodnocení a recenze Matematika pro tíleté uební obory.152 KSklademNejlevnejsi matematika pro trilete sou 3 Sleviste.czhttpssleviste.cznejlevnejsi matematika pro trilete sou 3Zatímco první dva díly této uebnice jsou spolené pro obory dvouleté i tíleté je závrený díl uren pouze oborm tíletým. Uebnice je souástí ady Matematika pro SO a studijní obory SOU 1. Jak je matematika použitá v marketingu. Sociologie odborného vzdělávání. Matematika pro netechnické obory SO a SOU 2.díl. EAN 62601 ISBN 00. Svým zpracováním a zpsobem výkladu na pecházející díly úzce navazuje. Srovnejte ceny pette si recenze najdte podobné produkty a písluenství.Matematika pro trilete ucebni obory sou 3 levn Blesk zboíhttpszbozi.blesk.czmatematika pro trilete ucebni obory sou 3První díl trojdílné uebnice je uren pro dvouleté i tíleté obory uivo které mají tíleté obory navíc je pro snadnou orientaci graficky vyznaeno.

Vzdělávací management mistrů.


Elektronické knihy epub PDF Matematika pro tříleté učební obory SOU 3 PDF. E-knihy v PDF, epub, mobi Calda Emil.