Cronlank Gouconranon

Angličtina pro lékařskou praxi - English in Medical PracticePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Proces evropské integrace zasahuje i do povolání lékaře. V rámci spolupráce mezi evropskými lékařskými fakultami dochází k rozvoji programů mezinárodních výměn, stáží a nemocničních praxí. Cílem této příručky je praktickým způsobem pomoci medikům, lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům rychle si osvojit odbornou slovní zásobu v angličtině tak, aby byli schopni se bez problémů dohovořit s anglicky mluvícími pacienty či zvládnout anglicky psanou dokumentaci. Příručka může ovšem být užitečná i pro zahraniční studenty při hledání vhodného českého ekvivalentu. První část uvádí základní slovní zásobu potřebnou k získání úplné anamnézy a provedení důkladného vyšetření. Druhá část obsahuje 21 kazuistik, popisujících celou škálu naléhavých stavů, s nimiž se lékaři běžně setkávají. Do třetí části jsou zařazeny další, tematicky pestré rozhovory. Ve čtvrté a páté části najdete tematické slovníčky, šestá část obsahuje seznamy důležitých nemocí a problémů řazené oborově. Obsáhlý seznam lékařských zkratek a několik příkladů lékařské korespondence je uvedeno v sedmé části. Poslední, osmá část pak přináší rozsáhlý a velmi užitečný soubor hovorových výrazů a obratů, s nimiž by lékař měl být obeznámen.


Národní vědecké centrum Kaha Par Hai. Účetnictví Roi Formula. DCU obchodní kurzy. Anglitina pro pekladatele. Ukázková doporučení pro stipendium od pastora.


Cílem této píruky je praktickým zpsobem pomoci medikm lékam a dalím zdravotnickým. Název Anglitina pro lékaskou praxi English in Medical Practice. Proces evropské integrace zasahuje i do povolání lékae. V rámci spolupráce mezi evropskými lékaskými fakultami dochází k rozvoji program mezinárodních výmn stáí a nemocniních praxí. Kniha Anglitina pro lékaskou praxi English in Medical Practice Autor Jonathan Murray Jazyková píruka obsahuje základní slovní zásobu potebnou k získání úplné anamnézy a provedení vyetení. English in Medical Practice.

Punjabi Literatura Audio.


E-knihy v PDF, epub, mobi Angličtina pro lékařskou praxi - English in Medical Practice PDF. Ako získať a čítať elektronické knihy? .