Cronlank Gouconranon

Matematika 6.r. - Dělitelnost (učebnice)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
M. Jedličková, P. Krupka, J. NechvátalováUčivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic. Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován. V tomto navrženém pořadí je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník. Doporučeno pro 6. ročník: -Desetinná čísla – musí předcházet učebnici „Základy geometrie“ a „Kladná a záporná čísla“ -Kladná a záporná čísla – musí předcházet učebnici „Zlomky, poměr“ -Dělitelnost -Základy geometrie – musí předcházet učebnici „Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti“ V nové řadě učebnic a pracovních sešitů matematiky je učivo tematicky rozděleno do 16 celků (4 témata pro každý ročník). Pro každé téma je připravena učebnice a pracovní sešit. Řada je vytvořena v souladu s RVP ZV. Další učebnice obsahují témata: Základy geometrie, Kladná a záporná učebnice, Dělitelnost, Shodnost, Zlomky a poměr, Procenta a trojčlenka, Rovinné útvary. Hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahují dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úloh na procvičení. Nová učebnice Desetinná čísla má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Jednotlivé učebnice můžete zařadit individuálně podle ŠVP Učivo matematiky celého 2. stupně ZŠ není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic. Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován. V navrženém pořadí (viz níže) je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník. Pro každé téma bude připravena učebnice a pracovní sešit V učebnici je látka vysvětlena, přičemž hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahuje dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úlohy na procvičení. Učebnice předkládá a vysvětluje látku, pracovní sešit slouží k procvičování látky a jako banka dalších úloh. Tím je zabezpečeno, že učebnice spolu s pracovním sešitem jsou dostačujícími podklady pro vedení výuky. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh. Řazení kapitol v učebnici a pracovním sešitě je pochopitelně identické, předpokládá se souběžná práce s učebnicí i pracovním sešitem. Koncepce učebnice Učebnice je rozdělena do kapitol, které tvoří jednotlivé celky látky. Každý celek látky je koncipován nejvýše na 3 vyučovací hodiny. Hlavní snahou je látku předkládat čtivou formou s důrazem na přímočaré souvislosti s praxí a s dříve probíranou látkou. V učebnici je použito několik jednoduchých typů textů a označení, které mají napomoci orientaci. Jde o: - Motivační texty, které právě probíranou látku uvozují a propojují s praxí. - Texty odkazující na dříve probranou látku, kde jsou zdůrazňovány návaznosti a podobnosti s novou látkou. - Texty vysvětlující novou látku, kde je nová látka předkládána a komentována. Tyto texty jsou sestavovány tak, aby byly na jednu stranu čtivé a pochopitelné soustředěnému čtenáři bez případné pomoci, na druhou stranu pojaté co nejstručněji a s využitím velkého množství vysvětlujících obrázků a dalších grafických nástrojů. - Úkoly k zamyšlení – jde o jednoduché otázky, které mají umožnit učitelům motivovat žáky k přemýšlení a zejména k hledání souvislostí probírané tématiky s praxí. Mohou posloužit jako námět k diskuzím v hodinách či k samostatné práci žáků doma. - „Poučky“ – zde jde o přesné formulace nových pojmů (definice), tvrzení (matematické věty) a postupů. Jakkoli jde o přesné formulace, je neustále brán v úvahu věk žáků. Navíc, aby byl v maximální možné míře odstraňován formalismus ve výuce matematiky, jsou „poučky“ vždy dávány do kontextu s vysvětlením a zdůvodněním. - Řešené úlohy, které jsou zařazovány pro ilustraci právě probíraného učiva, mnohdy zařazované formou hledání a zdůvodňování chyb v předkládaných „žákovských“ řešeních, popř. úlohy, kde je předloženo více možných řešení. Důraz je vždy kladen na vysvětlení. - Shrnutí kapitoly – na závěr kapitoly (před úlohami) je shrnuto, co bylo předmětem kapitoly. - Úlohy k procvičení – na konec každé kapitoly je uvedeno několik základních úloh, které se týkají látky v kapitole. Takto koncipovaný text učebnice dává učitelům dostatek materiálu, aby mohli přirozeně střídat činnosti v hodinách – diskutovat, zdůvodňovat, vysvětlovat, procvičovat či hledat odpovědi na více či méně obtížné otázky. Zároveň učitelům umožňuje efektivně učivo sumarizovat a zpřehledňovat – při opakování je např. možné využívat shrnutí nebo „poučky“.


roník Z a VG. Dlitelnost uebnice. 4 Dlitelnost Zobrazitskrýt kapitoly. Jak se stát policistou v San Antonio Texasu.


Matematika Balíek prváka Inkluze Jazyková kola Anglitina Francouztina Italtina Nmina Rutina. Dlitelnost uebnice Uebnice doporuená pro 6.r. Správa veřejné bezpečnosti. C úkoly na týden 30. Je Severní Karolína červený stát. Oldich Odvárko Jií Kadleek. Matematika pro 6.r.Z3.díl Oldich epelka 4 5.00. NaeUebnice.cz 2. roník Matematika pro 6. Uebnice matematiky pro 6. Pro kadé téma je pipravena uebnice a pracovní seit. PhD in integrativní medicína. Umělecké tutoriály krok za krokem. stupe Z Matematika Uebnice a pracovní seity z matematiky Matematika pro 6.

Online recenze Ardona State University.


Elektronické knihy epub PDF Matematika 6.r. - Dělitelnost (učebnice) PDF. Knihy online sk M. Jedličková, P. Krupka, J. Nechvátalová.